Baggeren in de Rederijhaven

In de havens rond het Leuvekwartier in het centrum van Rotterdam wordt al enkele weken gebaggerd.

Meer dan 1000 fietsen zagen het daglicht weer. Alleen al in het Boerengat zijn meer dan 360 fietsen opgebaggerd, naast een halve auto en olievaten! In de Wijnhaven bij de Red Apple werden twee 1100 liter containers gevuld met vuilniszakken gevonden. In de Rederijhaven werden stukken staal, olievaten, een kliko en diverse fietsen opgebaggerd.

De mannen op het schip worden door de Stichting Erfgoedhavens Rotterdam van een AD voorzien. In stijl natuurlijk, de kraanmachinist pikt behendig het krantje op en levert het af bij de schipper.

20141113_baggeren-leuvekwartier_0013

20141113_baggeren-leuvekwartier_0015

20141113_baggeren-leuvekwartier_0024

20141113_baggeren-leuvekwartier_0027

20141113_baggeren-leuvekwartier_0028

20141113_baggeren-leuvekwartier_0031

20141113_baggeren-leuvekwartier_0034

20141113_baggeren-leuvekwartier_0036

20141113_baggeren-leuvekwartier_0041

20141113_baggeren-leuvekwartier_0043

20141113_baggeren-leuvekwartier_0046

20141113_baggeren-leuvekwartier_0053

20141113_baggeren-leuvekwartier_0054

20141113_baggeren-leuvekwartier_0057

Zadkine blijft op Plein 1940

Veel bewoners zullen opgelucht zijn. Het onzalige plan om de buurt, waar de verwoesting door het bombardement het hevigst was, het beeld van Zadkine te ontnemen, is gelukkig verworpen. De verwoeste stad dient niet als versiering of opvulling van een leeg plein, maar is een monument om bij stil te staan. Als buurtbewoners zien we, dat veel geïnteresseerde toeristen het monument weten te vinden.

De herdenking van het bombardement is juist op deze plek  steeds weer indrukwekkend.

Ossip Zadkine, De verwoeste stad. Foto: Arthur van Beveren
Ossip Zadkine, De verwoeste stad. Foto: Arthur van Beveren

 

© Kees Molkenboer/Nederlands Fotomuseum
Plaatsing van het beeld. © Kees Molkenboer/Nederlands Fotomuseum

 

Het beeld De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine moet op Plein 1940 blijven staan. Dit adviseert het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad heeft cultuurwethouder Antoinette Laan laten onderzoeken of de verplaatsing van het beeld naar het Centraal Station wenselijk en haalbaar was. Het CBK heeft daarbij gekeken naar allerlei zaken, zoals artistieke, juridische, technische en cultuurhistorische aspecten. Daarbij is advies ingewonnen bij verschillende deskundigen.

Dynamische plek

Een speciale commissie begreep het enthousiasme over de nieuwe entree van het Centraal Station, maar vindt het karakter van een herdenkingsmonument niet te verenigen met de dynamische plek voor het station.

Nieuw baanbrekend beeld

Er zou volgens die commissie eigenlijk een nieuw baanbrekend beeld voor het station moeten komen. Ook adviseert de speciale adviescommissie om meer aandacht te geven aan het beeld waar het nu staat, op Plein 1940, bijvoorbeeld door een historische route.

Wethouder Laan is blij met de discussie over de beelden in de stad. Het laat volgens haar zien dat Rotterdammers verknocht zijn aan hun beelden. Ze verwacht dat het college van Burgemeester en Wethouders het advies overneemt.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/15-04-2014/jan-gat-blijft-op-zijn-plek-staan

Herinnering/Reminder: ALV Bewonersvereniging 27 maart 2014 in Het Gesprek

We herinneren U  graag aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Bewonersvereniging Leuvekwartier.

U bent van harte welkom op 27 maart a.s. in Het Gesprek vanaf 19.30. Aanvang vergadering 20.00 uur.

We verwelkomen bovendien mw. Veronique Vaarten, buurtcoach eenzaamheid en isolement van Wmo diensten/Radar.

Mw. Vaarten is onlangs in dienst getreden , onder meer ten behoeve van de bewoners van het Leuvekwartier.

Zij zal zich voorstellen en in het kort toelichten met welke (zorg) vragen U haar kunt benaderen.

Hiermee hopen we tegemoet te komen aan het verzoek van verschillende bewoners , die problemen signaleerden bij hun (oudere) buurtgenoten. De meeste bewoners van het Leuvekwartier willen en kunnen prima voor zichzelf zorgen, maar  er zijn perioden, dat dat niet meer vanzelfsprekend  is.

Het verslag van de ALV 2013 en de agenda voor de komende vergadering is elders op de website te vinden.

We hopen nogmaals veel bewoners, én nieuwe leden te verwelkomen!

Meldt U zich aan via penningmeester@leuvekwartier.nl . Voor slechts  12,50 euro per jaar!

De contributie kunt U overmaken op NL74INGB 0004 348750 tnv Bewonersvereniging Leuvekwartier.

 

 

 

 

 

 

Aanpassing Rekeningnummer Bewonersvereniging Leuvekwartier

Bericht van de penningmeester.
Het bankrekeningnummer van de Bewonersvereniging
Leuvekwartier wordt Europees.

Ons IBANnr. is: NL74 INGB 0004 3487 50

De incasso van de jaarlijkse contributie zal ook aangepast worden.
Op de vorige ledenvergadering op 4 maart 2013 is besloten de contributie voor 2014 te verhogen naar 12,50
euro.

We stellen het bijzonder op prijs, als U het bestuur steunt in de belangenbehartiging van Uw buurt door Uw ledenbijdrage over te maken op bovenstaand IBANnummer .

Er is veel verbeterd in de woonomgeving, maar we blijven alert. Uiteraard zijn suggesties altijd welkom. En nieuwe leden!

 

Feestelijke opening van de vernieuwde Glashaven

Binnen en buiten café Het Gesprek vierden bewoners, betrokken ambtenaren en wethouders de opening met koffie en taart
Binnen en buiten café Het Gesprek vierden bewoners, betrokken ambtenaren en wethouders de opening met koffie en taart

FEESTELIJK OPENING VAN DE GLASHAVEN DRUK BEZOCHT Op zaterdag 1 juni werd door wethouder Alexandra van Huffelen en portefeuillehouder Said Kasmi de vernieuwde Glashaven officiëel geopend door middel van het doorknippen van een lint. Heel wat bewoners waren op de feestelijke opening afgekomen waardoor het gezellig druk was in en bij eetcafé Het Gesprek.

Voorbereidingen voor de opening bij een van de nieuw geplante bomen aan de Glashaven
Voorbereidingen voor de opening bij een van de nieuw geplante bomen aan de Glashaven
de officiële openingshandeling
de officiële openingshandeling
De klus is geklaard.
De klus is geklaard.

Luchtkwaliteit in het Leuvekwartier

 

Op de website http://www.lml.rivm.nl/data/verwachting/provpost.php kun je je postcode intikken en krijg je informatie over de luchtkwaliteit in het  gebied. Tevens zijn er diverse verslagen te downloaden over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Voor specifieke informatie kun je bellen met de GGD:  Publiek Informatiepunt Luchtkwaliteit 010-4339894.

Via adresgegevens is het mogelijk cijfers over de luchtkwaliteit rond een woning op te vragen.

Scheepmakerskade 43 bijvoorbeeld  heeft een stikstofgehalte van 39,8 microgram per  m3 gemiddeld per jaar. De norm is 40 microgram.  Vanaf 2015 is de norm verplicht.

Het fijnstof gehalte op dit adres is 22,7 microgram per m3  gemiddeld over een jaar gemeten. De norm is ook 40 .Dat betekent, dat afhankelijk van de plaats waar je je bevindt/woont het stikstof- en fijnstof gehalte  soms hoger is dan de norm en soms  lager.

Jufferkade 45-46 heeft iets betere cijfers, 38 resp. 22,1 omdat de afstand tot de Boompjes groter is.

De norm voor fijnstof geldt vanaf 2011. De uitkomsten zijn afkomstig van rekenmodellen, die op de locaties worden losgelaten.

Elbrig de Groot

Herinrichting Glashaven in uitvoering

De herinrichting van de Glashaven is begin juli van start gegaan.  Er wordt van noord naar zuid gewerkt, te beginnen met de  Regentessebrug en eindigend met de Rederijbrug. Volgens de gehanteerde planning moet het werk eind november gereed zijn.  

De werkzaamheden zullen vanzelfsprekend overlast met zich meebrengen. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden zal men via andere routes van en naar huis moeten rijden. Per fase krijgen alle bewoners van het Leuvekwartier over de omrijroutes een brief  van Gemeentewerken in de bus. Het werk aan de Glashaven en de Regentessebrug is inmiddels flink gevorderd. Vanaf oktober concentreren de werkzaamheden zich rondom de Regentessebrug, maar later vooral rond de Rederijbrug. In de brief van Gemeentewerken d.d. 26 september staan deze werkzaamheden nader beschreven en wordt informatie gegeven over de omrijroutes die dan van toepassing zijn. Deze brief treft u als bijlage hieronder aan:  

20120926 brief Glashaven september 2012[1]

Voor informatie, vragen en klachten kunt u contact opnemen met Yvette Ignatius van Gemeentewerken, tel.: (010)4894248, e-mail: iy.ignatius@rotterdam.nl

Jarenlang hebben actieve bewoners, die onze buurt een warm hart toedragen, aandacht gevraagd bij de (deel)gemeente voor de armoedig ervaren uitstraling van de Glashaven. Niet alleen de hoofdstraat van het Wijnhaveneiland, maar ook een belangrijke entree naar het centrum van de stad.

Het Wijnhaveneiland is na het bombardement van 14 mei 1940 niet opgenomen in de stadsplanning . Gebouwen verrezen en werden weer afgebroken. Lange tijd was het geen woon-, maar werkgebied met havens voor de binnenvaart en diverse kantoren. Dit vergeten stukje centrum is de laatste jaren het toneel geweest van ingrijpende bouwwerkzaamheden, die een zware wissel hebben getrokken op de infrastructuur. De bewoners van het appartementencomplex aan de Glashaven en de drie daarachter liggende kades (gebouwd ca. 1980)  hebben meer dan 10 jaar lawaai en overlast van de bouw  moeten verduren. Inmiddels zijn de overige straten van het Wijnhaveneiland rond de nieuwe woontorens opgeknapt. Nu is eindelijk de Glashaven en omgeving aan de beurt. De straten, trottoirs en het straatmeubilair wordt in de Rotterdamse Stijl uitgevoerd. Een belangrijke toevoeging is het groenplan, dat in nauw overleg met de bewoners is vormgegeven. Het definitieve inrichtingsplan treft u hieronder als bijlage aan:

20111122 Definitief inrichtingsplan Glashaven

Groot onderhoud aan de Glashaven. (Foto: Arthur van Beveren)
Groot onderhoud aan de Glashaven. (Foto: Arthur van Beveren)

Bijbank van de Nederlandsche Bank aan de Boompjes

Veel bewoners maken zich al enige tijd zorgen over de treurige staat van de ‘bijbank’ aan de Boompjes. Het gebouw (1950-1955, architect H. T. Zwiers) werd ruim tien jaar geleden verlaten door de (inwonende) marechaussees, die de depots met kostbare inhoud dag en nacht bewaakten. De overige ruimtes waren al langer niet meer in gebruik.

Bijbank aan de Boompjes. (Foto: Arthur van Beveren)

Er zijn verschillende plannen geweest voor het gebouw,  dat een  gemeentelijk monument  is met gevelbekroning  van de bekende kunstenaar Willem Verbon. Ook het interieur is de moeite waard, met name de monumentale trap.

Tot nu toe is geen geschikte bestemming gevonden en sinds januari, vorig jaar, staat het pand leeg, nadat ook de anti-kraak bewoners  moesten vertrekken. Er was af en toe enige (sloop) activiteit, maar dat leidde niet tot opbouwende acties. Integendeel: de verwaarlozing werd steeds meer zichtbaar. Ramen stonden maandenlang open, waardoor wind en regen vrij spel hadden. Na klachten hierover is er contact geweest  tussen deelgemeente en eigenaar. De belaagde ruiten zijn inmiddels dichtgetimmerd en iemand heeft het licht aangedaan.

Zolang het gebouw geen bouwval is en evenmin  een gevaar voor de omgeving vormt kan de gemeente geen sancties opleggen.

Vandalisme en verloedering teisteren de bijbank aan de Boompjes. (Foto: Arthur van Beveren)

Maar er moet iets gebeuren!

De Rederijstraat/Glashaven is een veelvuldig gebruikte toegang tot  de binnenstad vanaf de Boompjes. We kijken uit naar de herinrichting van de Glashaven en de restauratie van  Rederijbrug en  Regentessebrug. Des te belangrijker is de entree van het heringerichte gebied. Voor een monumentaal gebouw op zo’n prominente plek aan de Boompjes en de Maas moet een passende bestemming gevonden worden.

De Kunstbeurs in het lege voormalige Pakhoed kantoor aan de Boompjes gaf in februari van dit jaar direct een levendig accent aan de buurt. Een verloederd gebouw trekt daarentegen criminele activiteiten aan. Het pand zal  een gemakkelijk doelwit worden van vernielingen. De laatste maanden zijn er diverse ruiten ingegooid en muren beklad. Intussen hebben ook koperdieven toegeslagen; het wandplastiek is zwaar beschadigd. Onderdelen  lagen op straat.

Als bewonersvereniging blijven we aandacht vragen voor  alles wat onze buurt zo bijzonder maakt en daar hoort ook de bijbank bij.  Onderhoud en zorg voor de bebouwde omgeving is van essentieel belang, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de  bezoekers van Rotterdam.